Pradžia Renovacija ir modernizavimas Būsto atnaujinimas gali nieko nekainuoti
Būsto atnaujinimas gali nieko nekainuoti PDF Spausdinti El. paštas

Daugiabučio namo atnaujinimas būsto savininkui gali visiškai nieko nekainuoti

Apie kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarką

ŠEIMOS AR VIENO GYVENANČIO ASMENS TEISĖS Į KREDITO IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMĄ NUSTATYMAS

Šeima ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, jeigu atitinka šias sąlygas:

 

1. daugiabučio namo buto savininkai dalyvauja įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal šio Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių patvirtintas programas;
2. daugiabučio namo buto savininko šeima ar daugiabučio namo buto savininkas (vienas gyvenantis asmuo) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme nustatytą energijos ar kuro sąnaudų normatyvą normatyviniam būsto ploto šildymui.
Šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu. Nustatydama teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą būsto savininko gyvenamosios vietos seniūnija užpildo atitinkamą formą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją nustatymo, apmokant kreditą ir palūkanas.
Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, šildymo ir nešildymo sezono metu nustatoma vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamais vidutiniais energijos ar kuro sąnaudų normatyvais, esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainomis, galiojančiomis tą mėnesį, kurį šeima ar vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl pažymos, patvirtinančios šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, užpildant nustatytos formos pažymą.
Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, šildymo ir nešildymo sezono metu nustatoma vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamais vidutiniais energijos ar kuro sąnaudų normatyvais, esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainomis, galiojančiomis tą mėnesį, kurį šeima ar vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl pažymos, patvirtinančios šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, užpildant nustatytos formos pažymą.
Teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, nustatoma taikant būsto naudingąjį plotą, bet ne didesnį už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą. Vienam iš būste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimos narių arba vienam gyvenančiam asmeniui – 38 kvadratiniai metrai, kiekvienam kitam šeimos nariui – 12 kvadratinių metrų. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis; Tais atvejais, kai Pažymos galiojimo laikotarpiu keičiamos energijos ar kuro kainos, nustatyta šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas iš naujo nenustatoma. Kreditas ir palūkanos neapmokami nuo mėnesio, kurį šeima ar vienas gyvenantis asmuo prarado teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.
KREDITO IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO TVARKA
Kredito ir palūkanų apmokėjimo procesą administruoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas pagal sudarytą kredito sutartį su banku apskaičiuoja kredito ir palūkanų sumą, tenkančią kiekvienam daugiabučio namo buto savininkui per kredito grąžinimo laikotarpį. Šeima ar vienas gyvenantis asmuo dėl kredito ir palūkanų apmokėjimo raštu kreipiasi į seniūniją, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją su prašymu išduoti Pažymą. Kartu su prašymu pateikiami Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme nurodyti piniginei socialinei paramai gauti būtini duomenys bei kita piniginei socialinei paramai gauti būtina informacija. Už pateiktų duomenų ir informacijos teisingumą atsako ją pateikęs asmuo.
Šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui, kuriems būsto šildymo išlaidų kompensacija yra paskirta, dokumentų, būtinų piniginei socialinei paramai gauti, pakartotinai pateikti nereikia. Seniūnija, gavusi šeimos ar vieno gyvenančio asmens prašymą ir duomenis bei kitą informaciją, per 10 darbo dienų šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui išduoda Pažymą arba raštu nurodo Pažymos neišdavimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui, kuriems būsto šildymo išlaidų kompensacija yra paskirta, Pažyma išduodama iš karto. Šildymo ir nešildymo sezono metu Pažyma išduodama tokiam laikotarpiui, kuriam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu, nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Pasibaigus Pažymos galiojimui, šeima ar vienas gyvenantis asmuo pakartotinai kreipiasi į savivaldybės, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją pateikdamas naują prašymą ir duomenis bei kitą informaciją.
Seniūnijos išduotą Pažymą šeima ar vienas gyvenantis asmuo, turintys teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas, gavęs daugiabučio namo butų savininkų Pažymas, rengia Paraišką kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti. Savivaldybės administracija, gavusi bendrojo naudojimo objektų valdytojo pateiktą Paraišką ir kitus reikalingus dokumentus, patikrina, ar Paraiškoje nurodytos šeimos ar vieni gyvenantys asmenys turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, ir priklausančią apmokėti kredito ir palūkanų sumą perveda į bendrojo naudojimo objektų valdytojo nurodytą sąskaitą. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas gautas iš savivaldybės administracijos kreditui ir palūkanoms apmokėti skirtas lėšas kredito sutartyje nurodytu terminu perveda kreditą suteikusiam bankui. Už teisingą ir tinkamą kredito ir palūkanų, tenkančių asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apskaičiavimą atsako bendrojo naudojimo objektų valdytojas.